Malwarebytes ให้เลือกว่าเป็น Personal หรือ Work Computer ตอนที่ติดตั้งโปรแกรม

มีคนถามเพราะคงอยากรู้ว่ามันจะมีผลอะไรในการเลือกแต่ละคำตอบ แล้ว Staff จาก malwarebytes forums ก็ตอบว่าไม่มีความแตกต่างในการใช้งาน แต่ของ Work Computer จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ business products เพิ่มเข้ามา

1.https://forums.malwarebytes.com/topic/242630-on-a-personal-computer-vs-work-computer/

2.https://forums.malwarebytes.com/topic/242329-371-update-personal-computer-vs-home-computer/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 − 47 =