Carriage Return vs Line Feed

เวลาเราพิมพ์ข้อความลงใน text editor นั้นมันจะมีตัวอักษรพิเศษที่เอาไว้ทำหน้าที่เว้นบรรทัด

โดย OS แต่ละแบบก็จะใช้ตัวอักษรที่ไม่เหมือนกัน โดย

Macintosh จะใช้ Carriage Return(CR) เครื่องหมายที่ใช้คือ \r

Unix และ Linux จะใช้ Line Feed(LF) เครื่องหมายที่ใช้คือ \n

ส่วน Windows ใช้ได้ทั้ง Carriage Return (CR) และ Line Feed (LF) เครื่องหมายที่ใช้คือ \r\n