การเอาข้อมูลจากตารางในหน้าเว็บต่างๆ มาใส่ Spreadsheet อย่างง่ายๆ

สั้นๆคือ Copy HTML ตรงส่วนที่เป็น TABLE มาใส่ Text File ตั้งนามสกุลเป็น .xls

แล้วเปิดด้วยโปรแกรม Spreadsheet มันจะแสดงผลออกมาเป็นตารางเรียบร้อยเลย

ถ้าภาษาไทยกลายเป็นภาษาต่างดาวให้ใส่บรรทัดนี้เพิ่มไว้บนสุด

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-874"/>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 30 = 32