Wifi Analyzer สำหรับ Windows PC

โปรแกรม Wifi Analyzer เป็นโปรแกรมที่นิยมมากใน Android ช่วยในการตรวจดู Wifi ต่างๆที่มือถือของเรารับได้

สำหรับ Windows มันก็พอมีอยู่บ้างที่ลองใช้คือโปรแกรม WirelessNetView จาก https://www.nirsoft.net ตัวนี้สามารถ Unzip แล้วใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้ง

หรือถ้าเป้นตัวที่ดังๆเป้นที่รู้จักก็เป็นตัวนี้ Acrylic WiFi Home