Timeline ของสิ่งมีชีวิตบนโลกโลก

ย้อนกลับไป
3500 ล้านปีมี จุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
560 ล้านปีมี สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน
65 ล้านปีมี ไดโนเสาร์
2 ล้านปีมี คน