Date modified vs Date created

เมื่อสร้างไฟล์ขึ้นมามันจะมีค่า Date created เป็นเวลาล่าสุด
เมื่อทำการแก้ไขไฟล์มันจะมีค่า Date modified เป็นเวลาล่าสุด
เมื่อเรา move ไฟล์นั้นไปไว้ที่อื่น ไฟล์จะไม่มีการเปลี่ยนแปง
เมื่อเรา copy ไฟล์นั้นไปไว้ที่อื่น ไฟล์มันจะมีค่า Date created เป็นเวลาล่าสุด ส่วน Date modified จะเหมือนเดิม