เว็บสำหรับค้นหา code

1.http://code.ohloh.net/
2.http://searchcode.com
3.https://code.google.com