เรียนรู้ด้วยการฝึก 20 ชั่วโมง

ฝึกแค่ 20 ชั่วโมงก็เก่งในเรื่องนั้นๆได้

การเก่งไม่ใช่เกิดจากการเรียนแต่จะเกิดจากการฝึก การเรียนจะเกิดก่อนในช่วงแรกสั้นๆ
หลังจากนั้นที่เหลือก็คือการฝึก แต่ต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเพื่อการฝึก 20 ชั่วโมงคือฝึกอย่างเดียว
ดังนั้นทุกอย่างต้องพร้อม และความรู้ต้องมีเพื่อเตรียมการฝึกได้ถูกต้อง

http://weightmaven.org/2013/05/22/learn-anything-fast-maybe-even-cooking/