สำรวจ Usage หรือ Market Share

http://w3techs.com/technologies/history_details/os-linux/all/y

http://w3techs.com/technologies/overview/web_server/all

http://zeroturnaround.com/rebellabs/java-tools-and-technologies-landscape-for-2014/9/

http://zeroturnaround.com/rebellabs/the-great-java-application-server-debate-with-tomcat-jboss-glassfish-jetty-and-liberty-profile/

http://zeroturnaround.com/rebellabs/the-curious-coders-java-web-frameworks-comparison-spring-mvc-grails-vaadin-gwt-wicket-play-struts-and-jsf/

http://zeroturnaround.com/rebellabs/the-great-java-application-server-debate-with-tomcat-jboss-glassfish-jetty-and-liberty-profile/

http://zeroturnaround.com/rebellabs/java-tools-and-technologies-landscape-for-2014/8/

http://blog.scaleforce.net/software-stacks-market-share-2014-summary/

https://dzone.com/articles/software-stacks-market-share-second-quarter-of-201

http://blog.jelastic.com/2015/04/23/software-stacks-market-share-first-quarter-2015/

https://plumbr.eu/blog/java/most-popular-java-ee-containers-2015-edition

https://plumbr.eu/blog/java/java-version-statistics-2015-edition