สร้าง icon เพื่อ Lock หน้าจอ Windows

สร้าง New Shortcut แล้วใส่ไปว่า
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation

http://www.sevenforums.com/tutorials/13278-lock-computer-create-shortcut.html