สถิติการปิดงานของ IT Project

เอามาจาก http://www.linkedin.com/today/post/article/20131205015048-103827-the-cost-of-optimism-and-the-sorry-state-of-project-management?trk=eml-ced-b-art-Ch-1&ut=3S8HArrn5aGS01

บอกว่า

The Standish Group, which analyzes IT projects, reported that only 29% of IT projects succeeded, down from 34% at the turn of the century. Cost over-runs from original budgets averaged 56%, and projects on average took 84% more time than originally anticipated.

Put another way, 71% of projects did not succeed, budgets averaged 156% of budget, and projects took 184% as long as promised . Wow. Again, 71% of projects did not succeed.

แปลว่า โปรเจ็กที่ทำได้สำเร็จมีเพียง 29%
และใช้ resource เฉลี่ย มากกว่าที่ตั้งไว้ 56%
และใช้เวลามากกว่าที่ตั้งไว้ 84%
ไม่แน่ใจว่า resource และเวลาที่ใช้นั้นมัน คิดเฉพาะ project ที่สำเร็จอย่างเดียวหรือรวมทั้งที่ไม่สำเร็จด้วย
แต่เอาง่ายๆว่า เวลาเราจะทำ project สัก 1 project ให้นึกในใจไว้เลยว่า
โอกาสสำเร็จ 1 ใน 3 และ ของบเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งจากที่ได้มา และขอเวลาเพิ่มจากเดิม 2 เท่า จบ ^^

อ้างอิง
1.http://www.linkedin.com/today/post/article/20131205015048-103827-the-cost-of-optimism-and-the-sorry-state-of-project-management?trk=eml-ced-b-art-Ch-1&ut=3S8HArrn5aGS01