ปัญหาไฟล์ listedCompanies_th_TH.xls เป็นภาษาต่างดาว

เวลา Download เอกสารมาจาก http://www.set.or.th
ข้อมูลบริษัท/หลักทรัพย์ > ตราสารทุน >รายชื่อบริษัท/หลักทรัพย์
Download รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
จะได้ไฟล์ listedCompanies_th_TH.xls
แต่พอเอามาเปิดมันดันเป็นภาษาต่างดาว(เปิดด้วย LibreOffice)
วิธีแก้คือ

Click ขวาเปิดไฟล์ด้วย Text Editor

จะเห็นว่าข้อมูลในหน้านั้นมันคือข้อมูล HTML ที่เป็น ตาราง table, tr, td

ทั้งหลาย เราเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยโดยใส่บรรทัดนี้เข้าไปตรงบนสุด

<meta http-equiv=”content-type” content=”text/html; charset=windows-874″/>

กด Save แล้วปิดไป พอเปิดด้วย LibreOffice อีกครั้งมันจะเป็นภาษาไทยเรียบร้อย