ทำความเข้าใจ SVN

เริ่มจากมาตรฐานคือ

1.โครงสร้าง

/trunk คือ งานหลักของเราจะอยู่ตรงจุดนี้

/branches คือ การที่เราแยกงานออกมา เพื่อทำบ่งอย่างที่ต่างไปจากเดิม

/tags คือ version หรือ milestone ที่สมบูรณ์ ณ จุดใดๆ

2.ลักษณะการทำงาน

แต่ละคนจะเอางานจาก trunk ออกไปทำ เมื่อพร้อมแล้วจะทำการ merge กลับเข้ามาหา trunk

เมื่อได้ version ที่ stable แล้ว หรือจะ deploy ขึ้น server แล้วจะทำการเก็บไว้เป็น tags

การตั้งชื่อ tags คือ version+description เช่น v-1.2.1-payment

การอัพเดตที่ต้องทำบ่อยๆคือการ merge

http://svn.apache.org/repos/asf/subversion/trunk/doc/user/svn-best-practices.html

ลิ้งนี้บอกว่ามีการทำงาน 3 รูปแบบ คือ

1.ไม่ต้องสร้าง branch เลย commit มาที่ trunk เลย

2.สร้างเสมอเมื่อต้องการทำงาน ใช้การ merge มาที่ trunk

ระหว่างที่ทำงานอยู่ก็ commit ไปที่ branch ของตัวเองได้เลย

3.สร้าง branch ตามสถานการณ์