การแสดงธรรมของพระพุทธเจ้า

ถ้าถามว่า โอวาทปาติโมกข์ คืออะไรก็อาจจะตอบแบบทั่วไปว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เรียกวันนี้ว่า วันมาฆบูชา
แล้วคำสอนมีว่าไงบ้างก็หาได้ทั่วไปคือ
การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำความดีให้ถึงพร้อม
การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

แล้วคำอื่นๆหมายความว่าไงอีกบ้าง
วันมาฆบูชา
วันอาสาฬหบูชา
ปฐมเทศนา
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

อริยสัจ 4 คือ